* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR)

Защита на личните данни

"КИД ГРУП" ООД обработва личните данни, които получава при оперирането на интернет страница www.elkid.org в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”) и свързаната правна уредба, включително Закона за защита на личните данни. 

 КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ

 Категориите лични  данни, които се обработват са „обикновени” лични данни ‑ имена, електронна поща, адрес, IP адрес,  телефонен номер, e -mail и др.   

 ЗА КАКВИ ЦЕЛИ  ПОЛУЧАВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Целите за които "КИД ГРУП" ООД обработват личните данни са:

-  Дейности по управление на електронния ни магазин:

- изпълнение на направена поръчка/и от електронния магазин на "КИД ГРУП" ООД на основание сключването на договор;
- поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги

- рекламата на стоки и услуги на "КИД ГРУП" ООД.

- ползването на „бисквитки”.  

- Използваме лична информация, защото тя ни помага в разработването, доставката и усъвършенстването на продуктите, услугите, съдържанието и рекламата ни.

 - Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно покупките Ви и промени в правилата, условията и различните ни политики.

- Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите на "КИД ГРУП" ООД.

- Ако участвате в събития, лотария, конкурс или промоция, е възможно да използваме предоставената от Вас информация, за да администрираме тези програми.

НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Обработването на личните данни се основава на съгласие на субекта на лични данни, съобразно разпоредбата на чл. 6, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679, а именно - субектът на данните е дал съгласие за обработване на данните му за изрично посочените цели. Обработването е необходимо и за изпълнение на предлаганата услуга, съгласно чл. 6, параграф 1, буква б).

НА КОГО РАЗКРИВАМЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В дадени случаи "КИД ГРУП" ООД може да разкрива лични данни пред наши партньори, които работят за нас, като предоставят продукти и услуги, свързани с дейността на Дружеството или помагат на "КИД ГРУП" ООД в маркетинга към клиентите. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел усъвършенстване продуктите, услугите и рекламата ни; тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели.   

Когато законът изисква това от нас, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене ‑ "КИД ГРУП" ООД може да разкрие личните ви данни пред трети лица. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

ТРАНСФЕР В ТРЕТИ СТРАНИ

"КИД ГРУП" ООД  не прехвърля данните Ви  в трети страни извън ЕС като правило. В отделни случаи е възможно данните Ви да бъдат прехвърлени в трети страни за изпълнение  на договор между "КИД ГРУП" ООД и дружество, действащо като изпълнител за определени услуги. В тези случаи "КИД ГРУП" ООД гарантира този трансфер да бъде извършен при пълно съответствие с нивото на защита на лични данни, което се предоставя с Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

 В КАКЪВ СРОК СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 Срокът, за който ще съхраняваме Вашите  лични данни, е шест години от датата на даденото от Вас съгласие.

 КАКВИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРЕДПРИЕМАМЕ

Мерките за сигурност които се прилагат за защита на личните данни са: въвеждане както към момента на определянето на средствата за обработване, така и към момента на самото обработване, на подходящи технически и организационни мерки, които са разработени с оглед на ефективното прилагане на принципите за защита на данните, като свеждане на данните до минимум, и интегриране на необходимите гаранции в процеса на обработване, както и въвеждане на подходящи технически и организационни мерки, за да се гарантира, че по подразбиране се обработват само лични данни, които са необходими за всяка конкретна цел на обработването.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА

Във връзка със събирането и обработването на личните данни, Вие имате следните права:

- имате право да поискате копие от Вашите лични данни  и право на достъп по всяко време до личните си данни;

- имате право да прехвърлите личните си данни на друг администратор на лични данни, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;

- имате право да поискате  да коригираме без ненужно забавяне неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални. За целите на коригиране или допълване на личните Ви данни трябва да подадете отделна декларация, в която да посочите актуални лични данни; 

- имате право да поискате  личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглил своето съгласие; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора; когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Личните Ви данни може да не бъдат изтрити само на някоя от следните причини:

А) упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

Б) за спазване на правно задължение от администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;

В) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

Г) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 

- имате право да поискате администраторът на личните Ви данни  да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.

- имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни по всяко време с отделна молба, депозирана пред нас.

- имате право на възражение срещу обработването на личните Ви данни, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

- при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящите условия, ще Ви предоставим ново известие за защита на данните и когато и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новото обработване.

КАКВИ СА ПОСЛЕДИЦИТЕ АКО ОТТЕГЛИТЕ СЪГЛАСИЕТО СИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ

При оттегляне на съгласието си за обработване на личните му данни, всеки субект на лични данни може да го направи по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването преди оттеглянето. Оттеглянето на съгласието може да стане през електронна форма на сайта www.elkid.org, или на следния email: office@elkid.org.

- Оттеглянето на съгласието за обработка на данните за целите, посочени по-горе ще има за резултат това, че "КИД ГРУП" ООД няма да може да Ви изпраща съобщения и свои издания с рекламна, маркетингова и търговска цел, както и да контактува с Вас по въпроси, свързани с клиентската програма по електронен път.

- Оттеглянето на съгласието за обработка на данните за целта, посочени по-горе ще има за резултат това, че "КИД ГРУП" ООД няма да може да контактува с клиента си по въпроси, свързани с клиентската програма, на посочения от него мобилен телефон, както и да му изпраща sms съобщения и съобщения чрез приложението Viber с рекламна, търговска и маркетингова цел.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ, МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ТОВА ПО СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ: 

На имейл адрес: office@elkid.org

По пощата: Гр. Пловдив, ул. Иларион Макариополски № 34

КИД ГРУП ООД


 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ на КИД Груп ООД

(УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ)

 

Данни за Администратора: КИД Груп ООД е администратор на електронен магазин на търговия на едро и дребно с електроматериали  www.elkid.org

Данни за контакт с : КИД Груп ООД

Местоположение: Пловдив, ул. Иларион Макариополски 34

Държава: Република България

Телефон:  032 / 633221

Ел. поща: office@elkid.org

Интернет страница: www.elkid.org

 

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните : С нашето Длъжностно лице по защита на данните можете да се свържете директно тук: Пловдив, ул. Иларион Макариополски 34, Телефон:  032 / 633221, Ел. поща: office@elkid.org,  интернет страница: www.elkid.org

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са: име, телефон, електронна поща ,поща, адрес за доставка, данни за фактура.

Специални категории данни, които обработваме: Не събираме специални категории лични данни

Източник: Личната информация е предоставена само и единствено от Вас - нашите клиенти

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели: Обработване и доставяне на поръчани от Вас пратки с електроматериали и телемаркетинг

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е: Обработването на вашите данни е необходимо за изпълнение на доставка на поръчаните от Вас стоки

Следните организации/лица ще получат личните ви данни: Вашите лични данни ще бъдат предоставени единствено на куриерските фирми, с които работим, за да могат да Ви доставят поръчаните от Вас стоки.

Никой друг няма да получи вашите лични данни

 

Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с електронна поща до office@elkid.org

КИД Груп ООД няма намерение да предаде вашите лични данни на трети лица (без предварително да получи Вашето съгласие).

КИД Груп ООД ще съхранява Вашите лични данни не повече от  5 години, като данните ще бъдат съхранявани на нашия защитен сървър.

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от КИД Груп ООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от КИД Груп ООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате от КИД Груп ООД  да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от КИД Груп ООД  личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
  • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
  • когато сте оттеглил своето съгласие;
  • когато сте възразил срещу обработването,
  • когато обработването е незаконосъобразно;
  • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
  • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
 • при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени (в случай, че сте орган на власт);
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • имате право да поискате от КИД Груп ООД, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

При нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

 • имате право на жалба до надзорния орган
 • имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

 

Можете да прочетете повече за това как и защо използваме вашите данни тук: https://www.elkid.org/cms.php?id=9   - Защита на личните данни (GDPR)

 

„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.